فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:554 نام طرح تاریخ:1399/7/10
  طرح توجیهی تولید مفتول و سیم از طریق کشش مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت