فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:556 نام طرح تاریخ:1397/8/25
  طرح توجیهی تولید میلگرد از ضایعات مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت