فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:556 نام طرح تاریخ:1399/7/4
  طرح توجیهی تولید میلگرد از ضایعات مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت