فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:556 نام طرح تاریخ:1398/3/27
  طرح توجیهی تولید میلگرد از ضایعات مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت