فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:557 نام طرح تاریخ:1398/3/1
  طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژی پودر مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت