فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:557 نام طرح تاریخ:1398/5/30
  طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژی پودر مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت