فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:557 نام طرح تاریخ:1399/7/7
  طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژی پودر مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت