فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:558 نام طرح تاریخ:1397/10/30
  طرح توجیهی تولید مخازن و تحهیزات نفت مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت