فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:563 نام طرح تاریخ:1397/8/25
  طرح توجیهی تولید قطعات برنجی مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت