فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:574 نام طرح تاریخ:1399/6/31
  طرح توجیهی تولید قطعات آلومینیومی خودرو مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت