فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:58 نام طرح تاریخ:1400/5/13
  طرح توجیهی ایجاد قالی شویی + صندوق کارآفرینی امید .excel مبلغ قابل پرداخت
  400,000  ریال
پرداخت
بازگشت