فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:58 نام طرح تاریخ:1398/1/4
  طرح توجیهی ایجاد قالی شویی + صندوق کارآفرینی امید .excel مبلغ قابل پرداخت
  400,000  ریال
پرداخت
بازگشت