فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:582 نام طرح تاریخ:1398/6/3
  طرح توجیهی تولید باند و گاز پزشکی مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت