فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:60 نام طرح تاریخ:1398/1/2
  طرح توجیهی ایجاد مهدکودک + صندوق کارآفرینی امید .excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت