فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:603 نام طرح تاریخ:1399/7/4
  طرح توجیهی تولید فیلم و کیسه پلاستیکی(CPP) مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت