فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:603 نام طرح تاریخ:1397/10/27
  طرح توجیهی تولید فیلم و کیسه پلاستیکی(CPP) مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت