فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:608 نام طرح تاریخ:1398/3/27
  طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و آلومینیومی مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت