فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:619 نام طرح تاریخ:1397/10/27
  فروش ویژه کلیه طرح های صندوق کارآفرینی امید مبلغ قابل پرداخت
  2,500,000  ریال
پرداخت
بازگشت