فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:62 نام طرح تاریخ:1397/12/1
  طرح توجیهی کارگاه تولید لحاف دوزی صنعتی + صندوق کارآفرینی امید .excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت