فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:622 نام طرح تاریخ:1398/5/30
  طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف تجزیه پذیر مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت