فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:625 نام طرح تاریخ:1397/12/1
  طرح توجیهی تولید ورق پلیمری مسطح مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت