فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:626 نام طرح تاریخ:1397/8/23
  طرح توجیهی تولید ورق های کنگره دار مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت