فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:627 نام طرح تاریخ:1399/6/30
  طرح توجیهی تولید رزین و چسب اوره فرمالدهید مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت