فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:628 نام طرح تاریخ:1398/2/31
  طرح توجیهی تولید تویی و توپ پلاستیکی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت