فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:63 نام طرح تاریخ:1402/7/7
  طرح توجیهی کارگاه تولیدی لباس عروس و پوشاک + صندوق کارآفرینی امید .excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت