فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:640 نام طرح تاریخ:1397/8/23
  طرح توجیهی تولید شلنگ های فشار قوی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت