فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:642 نام طرح تاریخ:1397/10/27
  طرح توجیهی تولید نوار چسب سلوفانی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت