فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:642 نام طرح تاریخ:1398/3/1
  طرح توجیهی تولید نوار چسب سلوفانی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت