فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:643 نام طرح تاریخ:1397/8/23
  طرح توجیهی تولید سرشیشه پلاستیکی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت