فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:644 نام طرح تاریخ:1397/10/30
  طرح توجیهی تولید رنگ های پودری(الکترواستاتیک) مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت