فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:647 نام طرح تاریخ:1399/7/5
  طرح توجیهی تولید شلنگ های PVC مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت