فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:649 نام طرح تاریخ:1399/6/30
  طرح توجیهی تولید کلرید پتاسیم مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت