فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:649 نام طرح تاریخ:1397/11/1
  طرح توجیهی تولید کلرید پتاسیم مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت