فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:65 نام طرح تاریخ:1397/9/19
  طرح توجیهی کارگاه تولیدی قطعات بتنی.WORD مبلغ قابل پرداخت
  400,000  ریال
پرداخت
بازگشت