فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:65 نام طرح تاریخ:1400/11/2
  طرح توجیهی کارگاه تولیدی قطعات بتنی.WORD مبلغ قابل پرداخت
  400,000  ریال
پرداخت
بازگشت