فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:65 نام طرح تاریخ:1398/11/8
  طرح توجیهی کارگاه تولیدی قطعات بتنی.WORD مبلغ قابل پرداخت
  400,000  ریال
پرداخت
بازگشت