فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:652 نام طرح تاریخ:1399/4/14
  طرح توجیهی تولید الیاف پلی پروپیلن مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت