فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:655 نام طرح تاریخ:1398/2/31
  طرح توجیهی تولید پلی استر پلی ال مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت