فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:655 نام طرح تاریخ:1397/10/30
  طرح توجیهی تولید پلی استر پلی ال مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت