فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:66 نام طرح تاریخ:1402/3/13
  طرح توجیهی کارگاه تولیدی MDF + صندوق کارآفرینی امید .excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت