فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:665 نام طرح تاریخ:1397/12/1
  طرح توجیهی تولید اکسیژن آرگون و نیتروژن مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت