فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:665 نام طرح تاریخ:1399/7/2
  طرح توجیهی تولید اکسیژن آرگون و نیتروژن مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت