فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:668 نام طرح تاریخ:1398/4/26
  طرح توجیهی تولید اسیدهای چرب مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت