فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:672 نام طرح تاریخ:1397/12/1
  طرح توجیهی تولید مواد آستری و پوشش عایق لوله گاز مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت