فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:674 نام طرح تاریخ:1399/7/2
  طرح توجیهی تولید لوله های پلی اتیلن کروگیت مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت