فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:674 نام طرح تاریخ:1397/12/1
  طرح توجیهی تولید لوله های پلی اتیلن کروگیت مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت