فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:676 نام طرح تاریخ:1398/3/27
  طرح توجیهی تولید کارد با دسته تزریقی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت