فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:677 نام طرح تاریخ:1399/7/3
  طرح توجیهی تولید خوراک آبزیان به روش الکسترودر مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت