فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:68 نام طرح تاریخ:1402/3/13
  طرح توجیهی پرورش 95 راسی گوسفند داشتی + صندوق کارآفرینی امید .excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت