فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:68 نام طرح تاریخ:1401/2/26
  طرح توجیهی پرورش 95 راسی گوسفند داشتی + صندوق کارآفرینی امید .excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت