فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:687 نام طرح تاریخ:1397/11/3
  طرح توجیهی تولید فیلم های پلی آمید مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت