فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:689 نام طرح تاریخ:1398/3/27
  طرح توجیهی تولید جعبه های پلاستیکی میوه مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت