فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:695 نام طرح تاریخ:1398/5/29
  طرح توجیهی تولید دکل های کامپوزیتی تلسکوپی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت