فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:695 نام طرح تاریخ:1397/11/3
  طرح توجیهی تولید دکل های کامپوزیتی تلسکوپی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت