فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:695 نام طرح تاریخ:1399/4/17
  طرح توجیهی تولید دکل های کامپوزیتی تلسکوپی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت