فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:70 نام طرح تاریخ:1400/7/28
  طرح توجیهی ایجاد تعمیرگاه مکانیک ماشین های خارجی + صندوق کارآفرینی امید .excel مبلغ قابل پرداخت
  400,000  ریال
پرداخت
بازگشت