فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:70 نام طرح تاریخ:1398/2/29
  طرح توجیهی ایجاد تعمیرگاه مکانیک ماشین های خارجی + صندوق کارآفرینی امید .excel مبلغ قابل پرداخت
  400,000  ریال
پرداخت
بازگشت