فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:718 نام طرح تاریخ:1399/7/3
  طرح توجیهی تولید کامپوزیتهای پلی آمید مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت