فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:720 نام طرح تاریخ:1398/3/1
  طرح توجیهی دکل ها و پایه های کامپوزیتی در بزرگراهها و اتوبانها مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت