فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:720 نام طرح تاریخ:1399/4/14
  طرح توجیهی دکل ها و پایه های کامپوزیتی در بزرگراهها و اتوبانها مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت