فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:721 نام طرح تاریخ:1399/7/4
  طرح توجیهی تولیدکامپوزیتهای الیاف شیشه مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت