فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:721 نام طرح تاریخ:1397/8/23
  طرح توجیهی تولیدکامپوزیتهای الیاف شیشه مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت