فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:721 نام طرح تاریخ:1398/5/30
  طرح توجیهی تولیدکامپوزیتهای الیاف شیشه مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت