فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:723 نام طرح تاریخ:1397/11/1
  طرح توجیهی تولید کلرید آمونیوم مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت