فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:723 نام طرح تاریخ:1398/11/6
  طرح توجیهی تولید کلرید آمونیوم مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت