فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:726 نام طرح تاریخ:1397/12/1
  طرح توجیهی تولید چسب PVC مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت