فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:726 نام طرح تاریخ:1398/1/30
  طرح توجیهی تولید چسب PVC مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت