فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:728 نام طرح تاریخ:1398/3/27
  طرح توجیهی تولید کربنات باریم مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت