فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:728 نام طرح تاریخ:1397/8/23
  طرح توجیهی تولید کربنات باریم مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت