فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:732 نام طرح تاریخ:1397/8/24
  طرح توجیهی تولید برس سر و شانه پلاستیکی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت