فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:739 نام طرح تاریخ:1397/10/27
  طرح توجیهی سیستم آبیاری قطره ای مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت