فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:739 نام طرح تاریخ:1398/5/30
  طرح توجیهی سیستم آبیاری قطره ای مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت