فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:742 نام طرح تاریخ:1399/6/30
  طرح توجیهی بازیابی ضایعات پلاستیک مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت