فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:742 نام طرح تاریخ:1397/12/1
  طرح توجیهی بازیابی ضایعات پلاستیک مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت