فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:742 نام طرح تاریخ:1398/3/27
  طرح توجیهی بازیابی ضایعات پلاستیک مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت