فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:743 نام طرح تاریخ:1398/11/8
  طرح توجیهی تولید مخازن پلی اتیلن مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت