فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:743 نام طرح تاریخ:1397/8/27
  طرح توجیهی تولید مخازن پلی اتیلن مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت